S z k o l n y     S e r w i s     I n f o r m a c y j n y     
|   Niedziela, 16 grudnia 2018r  |    | Użytkownik niezalogowany


 

 

 

Monografia Szkoły
2008-06-12 Mirosław Kuduk

          

     Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, zrodziła się wśród niektórych, światlejszych mieszkańców Grabowca myśl utworzenia szkoły średniej, powstał społeczny Komitet Szkolnictwa z Janem Pawelcem, Józefem Otrockim i Stanisławem Czechowskim na czele. Zachowały się materiały świadczące o tym, że już w 1946 roku podjęto starania na rzecz utworzenia szkoły i poszukiwano kandydata na jej organizatora i dyrektora.

  Ostatecznie Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu powstało dopiero w 1951 roku, a 24 lutego 1950 roku został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie:

Przewodniczący: Teodor Steć  – Wójt Gminy Grabowiec
Skarbnik ..........: Jan Kontek  – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej  
Członkowie......: Piotr Korkosz – prezes Gminnej Spółdzielni,
                         Paweł Chudoba - sekretarz KG PZPR ,
                         Zygmunt Kabaczyński - komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
                         Leokadia Romska - przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego
                         Stanisław Czechowski - przedstawiciel Komitetu
                                                               Rdzicielskiego
                         Zygmunt Mączka – sołtys osady.
 

   Na siedzibę liceum wybrano budynek siedmioklasowej szkoły powszechnej, wzniesiony przed wybuchem II wojny światowej. Celem przystosowania go dla potrzeb liceum, z inicjatywy nauczyciela matematyki i pierwszego dyrektora Stanisława Rybickiego oraz przy poparciu miejscowej społeczności, budynek rozbudowano i zmodernizowano. W początkowym okresie pracy szkoły patronat nad procesem nauczania sprawował Franciszek Wojnar – wizytator okręgu szkolnego. W 1955 roku w Grabowcu odbyła się pierwsza matura, szkołę opuściło wówczas 19 absolwentów.

   W roku 1957 z inicjatywy komitetu rodzicielskiego podjęto uchwałę o budowie domu nauczyciela. Konieczność wybudowania mieszkań dla nauczycieli związana była z trudnościami w znalezieniu mieszkania. Budowa była finansowana przez społeczeństwo, materiał budowlany pozyskano z rozbiórki, a prace przy doprowadzeniu budynku do stanu surowego wykonano w czynie społecznym. Prace wykończeniowe wymagały dużych nakładów finansowych, z powodu braku funduszy dyrekcja szkoły zwróciła się o pomoc do Komitetu Odbudowy Stolicy, który zaproponował zmianę przeznaczenia gmachu na internat z możliwością zagospodarowania części pomieszczeń na mieszkania dla nauczycieli. Prace wykończeniowe trwały w latach 1964 – 1966, po ich zakończeniu internat żeński oddano do użytku. Pierwszym kierownikiem internatu został Kazimierz Mołczan.

  Pierwotnie liceum stanowiło wraz ze szkołą podstawową jedenastoklasową  placówkę pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Grabowcu. W 1967 roku, w wyniku reformy oświaty i wprowadzenia ósmej klasy szkoły podstawowej, rozpoczęło działalność jako Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu.

 22 października 1973 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie nadało szkole imię 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty. Oficjalne uroczystości zorganizowano

19 stycznia 1974 roku, by uczcić jednocześnie święto pułku. Na uroczystość przybyli frontowi żołnierze, z Głównym Kwatermistrzem Wojska Polskiego generałem dywizji inż. Mieczysławem Obiedzińskim, przedstawiciele miasta Bydgoszczy i powiatu hrubieszowskiego.

  6 października 1974 roku miało miejsce wręczenie szkole sztandaru, zbiegło się ono z 30 rocznicą powstania 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty.

 W latach 1973 – 1983 liceum, obok szkoły podstawowej i przedszkola, wchodziło w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Grabowcu. Funkcje gminnych dyrektorów pełnili wówczas: Tadeusz Sagadyn i Marian Hawryluk.

  W okresie 1977 – 1984 próbowano zmienić profil kształcenia i obok jednego oddziału liceum ogólnokształcącego drugi, równoległy oddział, funkcjonował jako liceum zawodowe o profilu rolniczym. Eksperyment nie zdał jednak egzaminu i ministerstwo musiało się z propozycji wycofać.

 

 Od 1984 roku funkcjonowały dwa, równoległe oddziały liceum ogólnokształcącego; o profilu ogólnym i biologiczno-chemicznym, w 1996 roku utworzono trzeci oddział, o profilu ogólnym.

 

     Z inicjatywy dyrektora Józefa Pociennika, doszło w latach 1990 - 1992       do rozbudowy internatu, do którego od tego czasu, przyjmowani są również chłopcy.

       W latach 1994 – 1996 miała miejsce rozbudowa gmachu szkoły, finansowana w znacznym stopniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

18 stycznia 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części budynku. Wśród zaproszonych gości, udział w uroczystości wzięli między innymi: wiceminister Edukacji Narodowej Kazimierz Dera, Kanclerz Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej, pochodzący z Grabowca ks. prof. Franciszek Greniuk oraz Kurator Oświaty i Wychowania w Zamościu Marian Szostak. Na trzecim, przeznaczonym dla liceum piętrze, urządzono pracownie: informatyczną z dostępem do Internetu, biologiczną, chemiczną i klasopracownię języka niemieckiego. Szkoła posiada również inne klasopracownie: języka polskiego, języka angielskiego, historyczną, geograficzną, fizyczną, matematyczną a także siłownię i salę gimnastyczną. Od wielu lat prowadzona jest nauka języka rosyjskiego i niemieckiego, a od 1997 roku również języka angielskiego. Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, min. z języka polskiego, historii, biologii, języka angielskiego oraz zawodach sportowych.

  W   latach   2004-2006   w   ramach   współpracy      Starostwa   Zamojskiego   z Urzędem Gminy Grabowiec wybudowano nowoczesną halę sportową. W dniu 13  października  2006  r.  w  przeddzień  Święta  Komisji  Edukacji  Narodowej, odbyła się uroczystość  otwarcia nowej hali.  

   W  okresie  sześćdziesięciu lat  w  szkole  pracowało  ponad  stu  nauczycieli,   a w latach 1955 – 2011, mury szkoły opuściło 2662 absolwentów. Spośród nich wywodzi   się   wielu   nauczycieli,   księży,   lekarzy,   prawników,   inżynierów   i wojskowych.

   Od roku szkolnego 2009/2010 w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Grabowcu,  obok  liceum  ogólnokształcącego,  funkcjonuje  zasadnicza  szkoła zawodowa z oddziałem wielozawodowym.

   Mimo,  że  szkoła  działa  w  środowisku  wiejskim  i  często  borykała  się   z   różnymi   trudnościami,   zawsze   spełniała   swoje   funkcje   dydaktyczno   - wychowawcze, ukończyło ją wielu wartościowych ludzi, których spotkać można   na odpowiedzialnych stanowiskach w całej Polsce.

POBIERZ MONOGRAFIĘ LO
WYDANĄ Z OKAZJI 60-LECIA SZKOŁY


Odsłon: 41542; Komentarzy: 1

Zobacz również:

 
000444224 - Mirosław Kuduk © 2008

 

Profesjonalny Hosting