Środa, 15 sierpnia 2018r ,   imieniny:
 

Szukaj w serwisie:


Szukaj

 

ICEO Grabowiec

Archiwum GOK 2008-2012

Data publikacji: 2010-11-15

Opublikował: Dominik Kordyś

 

 

 

        

Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w Grabowcu

otwarte jest w dniach:
poniedziałek 12:00-17:00
wtorek 12:00-18:00
środa 12:00-18:00
czwartek 12:00-18:00
piątek 12:00-18:00
sobota 14:00-16:00

Właścicielem sprzętu komputerowego, które znajduje się w sali komputerowej GOK jest OSP Grabowiec.

CEL PROJEKTU:
   

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczenie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

Utworzone w ramach projektu centra będą także pełniły rolę ośrodków edukacyjno - społeczno - kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.

Zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 jednym z najpoważniejszych problemów polskiej wsi jest niski poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich. Aż 44% mieszkańców wsi ma zaledwie wykształcenie podstawowe. W krajach UE-15 udział rolników którzy zakończyli swoją edukację na szkole podstawowej wynosi tylko 16.9%. Również porównanie z poziomem wykształcenia mieszkańców polskich miast wypada na niekorzyść osób z terenów wiejskich - odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosi 4,3% na wsi przy 13,2% w mieście zaś dla osób z wykształceniem średnim i policealnym wynosi analogicznie 21,5% na wsi do 37% s mieście. Konsekwencją niskiego poziomy wykształcenia rolników w Polsce jest m.in. mniejsza aktywność  społeczno - zawodowa, większe trudności ze znalezieniem alternatywnego miejsca pracy poza rolnictwem, nisko poziom dochodów oraz mała możliwość szerszego rozwinięcia pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi jako alternatywnego zatrudnienia dla występujących nadwyżek siły roboczej.

   W podobny sposób problemy edukacyjne polskiej wsi diagnozuje projekt Strategii rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2007 - 2013, przygotowanej przez MEN, wskazując dodatkowo na problem gorszego dostępu do edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz niższych aspiracji edukacyjnych zarówno na etapie edukacji szkolnej, studiów jak i późniejszego kształcenia ustawicznego. Jedynie 23% studentów przed rozpoczęciem nauki zamieszkiwało na terenach wiejskich, zaś zaledwie 9% mieszkańców wsi w wieku 25 - 29 lat deklaruje chęć kontynuowania nauki, przy 25% mieszkańców miast w tym samym wieku. Zestawiając to z opracowaniami MPiPS wskazującymi, iż wyższy poziom wykształcenia umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym aktywne poszukiwanie i podejmowanie pracy, oraz wyzwala chęci i umiejętności zawodowego przekwalifikowania się, łatwo można dojść do wniosku, iż podstawowy problem polskiej wsi jakim jest wysokie, strukturalne bezrobocie wynika zarówno z problemów społecznych, jak i kwestii edukacyjnych.

   Analizując kwestię powiązania stanu wykształcenia mieszkańców wsi ze zjawiskiem bezrobocia nie można zapomnieć o specyfice lokalnych rynków pracy, wskazując na ich związek z pożądanymi kierunkami kształcenia. W tym zakresie Partnerstwo przeprowadziło analizy potrzeb lokalnych rynków pracy, z których wynika iż w powiatach ziemskich występuje klasa zawodów deficytowych (więcej ofert pracy niż zgłoszonych bezrobotnych). Dane te stanowiły informacje wejściowe dla opracowania wybranych, najistotniejszych z punktu widzenia badania, procesów edukacyjnych, udział w których będzie możliwy dzięki uruchomieniu INTERNETOWYCH CENTRÓW EDUKACYJNO - OŚWIATOWYCH.

Projekt "Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe na wsiach" (ICEO) przewiduje uruchomienie 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalne przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno - oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

Każde z centrów zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo w nie mniej niż 20 osób. Centra obsługiwane są przez personel stosownie przeszkolony przez członków Partnerstwa. W każdym z centrów zostały zatrudnione dwie osoby, co w skali projektu daje 960 osób. Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych. ZADANIA CENTRUM:


Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczenie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzenie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Oferta kursów i procesów edukacyjnych jest wynikiem przeprowadzonej analizy w dwóch aspektach:

- pozyskanie nowej pracy;

- doskonalenie swojego kształcenia i kwalifikacji w zakresie wytypowanych zawodów.

W celu szczegółowej identyfikacji została przeprowadzona analiza dostępnych danych oraz wytypowano kierunki kształcenia odzwierciedlone w proponowanych procesach edukacyjnych.

Członkowie Partnerstwa przewidzieli realizację wsparcia przez kilka form kształcenia, a w tym:


udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia


zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami i szkolnictwem wyższym


udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonywany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet


organizowanie egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności


organizowanie na rozpoznane zaopatrzenie szkoleń "na żywo" z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów


okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum.


Dodatkowo członkowie Partnerstwa udostępnią 2700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowch zawodów. Partnerstwo opracowało takie procesy w technologii uczenia się na odległość.

Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.

Wszystkie procesy edukacyjne Centrów są organizowane w oparciu o system informatyczny LMS (Learning Management System), w tym także kontrola, wsparcie, praca grupowa, udostepnienie materiałów itp.


MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W RAMACH SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE


Jednym z zadań Personelu Centrum, jest pomoc użytkownikom Centrum w poszukiwaniu możliwości podnoszenia wykształcenia za pośrednictwem Internetu. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat struktury systemu edukacji w Polsce, ułatwi Personelowi Centrum realizację tych zadań.

Wykorzystując Centrum użytkownik będzie miał możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zmniejszając koszty i trudności związane z dojazdem do miejsca nauki.

Personel Centrum powinien pomóc użytkownikowi w poszukiwaniu informacji o materiałach edukacyjnych i możliwościach kształcenia w Internecie. Należy pamiętać, że wiele potencjału edukacyjnego będzie tkwiło w materiałach edukacyjnych udostępnionych w Centrum, na co Personel powinien kłaść nacisk pomagając użytkownikowi Centrum.


BAZA WIEDZY PROJEKTU, W TYM SZKOLENIA ELEKTRONICZNE


Pośród świadczonych usług edukacyjnych, Centrum będzie umożliwiało dostęp do platformy LMS zarządzającej pakietem szkoleń elektronicznych. Każdy z użytkowników ma możliwość bezpłatnie korzystać z dostępnych szkoleń. Oferowana paleta szkoleń będzie rozszerzana w czasie trwania projektu. Na początku projektu będzie to m.in. pakiet szkoleń informatycznych z zakresu usług systemu Windows, korzystania z sieci Internet i poczty elektronicznej oraz korzystanie z pakietu biurowego Microsoft Office.


SEMINARIA ORGANIZOWANE W CENTRUM


W ciągu trwania projektu, w Centrum odbędą się czterokrotnie (trwające 3-4 godziny) Seminaria tematyczne. Celem Seminarium będzie przybliżenie społeczności lokalnej informacji na wybrany temat. Tematyka seminariów będzie różnorodna. Mogą to być także spotkania i pogadanki z ciekawymi i/lub znanymi osobami. Planowane jest między innymi seminarium dotyczące pracy Ochotniczej Straży Pożarnej i jej specyfikacji pracy na terenach wiejskich. Dokładniejsze terminy i tematyka tych seminariów będzie ustalona w trakcie trwania projektu. Zadaniem personelu Centrów jest zorganizowanie logistycznie takiego wydarzenia. Koordynatorzy Powiatowi będą mieli możliwość poprowadzenia seminarium.


SZKOLENIA NA ŻYWO


Jedną z najnowocześniejszych obecnie metod kształcenia na odległość są szkolenia na odległość, które rozszerzają dotychczasową formułę szkoleń elektronicznych o bezpośredni udział mentora lub trenera w nauce. Taka forma nauki będzie dostępna również w Internetowych Centrach Edukacyjno - Oświatowych. Za pomocą systemu telekonferencyjnego, użytkownicy Centrum będą mogli łączyć się z sesjami szkoleń zdalnych prowadzonych w danym momencie przez instruktora, znajdującego się po drugiej stronie łącza internetowego. Taka forma kształcenia zwiększa efektywność nauki zdalnej, gdyż materiał przyswajany w danym momencie przez słuchacza, jest dodatkowo wzbogacony rzeczywistym komentarzem trenera, a ważniejsze treści a ważniejsze treści mogą być przez niego zaznaczone bezpośrednio na ekranach uczestników szkolenia. Trener ma możliwość, korzystania komputerowej "tablicy", modyfikacji obrazu na ekranach użytkowników, czy też wreszcie przesyłania im obrazu swojego pulpitu - np. objaśnianej aplikacji. Możliwa jest również transmisja wideo obrzu kamery internetowej trenera.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA CENTRUM (podsumowanie):

Prowadzenie szkoleń z zakresu:
- Praca z Microsoft XP
- Zarządzanie danymi, programami i multimediami
- Konfiguracja systemu Windows XP
- Korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer
- Pozyskiwanie i obróbka obiektów mulitmedialnych
 
Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera
- Obsługa pakietu biurowego Microsoft OFFICE - Microsoft WORD
- Obsługa pakietu biurowego Microsoft OFFICE - Microsoft EXCEL
- Obsługa pakietu biurowego Microsoft OFFICE - Microsoft POWER POINT
 
Prowadzenie szkoleń z zakresu pakietu biurowego OpenOffice
- Obsługa pakietu biurowego OpenOffice WRITER
- Obsługa pakietu biurowego OpenOffice CALC
- Obsługa pakietu biurowego OpenOffice IMPRESS
 
Prowadzenie szkoleń z zakresu:
- korzystania z zasobów Centrum:
   > kursów udostępnionych za pomocą systemu klasy LMS
   > kursów udostępnionych na płytach CD
   > innych materiałów dydaktycznych
- norm etycznych w korzystaniu ze źródeł informacji oraz posługiwaniu sie informacją
- wymiany doświadczeń i informacji w sieci
- wykorzystania informacji gromadzonych w Internecie w obszarach
   > systemu oświaty
   > rynku pracy
   > edukacji przez Internet
 
Bezpośrednie wsparcie osób korzystających z Centrum w procesie uczenia się na odległość.
 
Bezpośrednia obsługa osób korzystających z Centrum w procesach edukacyjnych i wskazanych w ramach innych programach nauczania.
 
Organizowanie działań edukacyjnych w Centrum, w tym:
- szkoleń na żywo w Centrum
- seminariów w Centrum
- działań kulturalno - oświatowych w Centrum
- organizacja procesów edukacyjnych i nadzór nad ich realizacją
systematyczny kontakt z jednostkami kształcenia na odległość

więcej na: osp.grabowiec.pl

 

Wstecz
     Odsłon: 37830
  


Biblioteka


Biblioteka - informacje

Katalog książek

Katalog najnowszych książek

Logowanie do biblioteki

Załóż nowe konto w bibliotece

 

MENU


Aktualności

Archiwum

Archiwum GOK 2008-2012

Biblioteka

Galeria zdjęć

Księga gości

Napisz do nas

Nasza oferta

Nasze prace

O nas

Polecane strony


Warto przeczytać


PORTRETOWA UKŁADANKA

W środę 26 marca 2014 roku o godzinie 14:00  przy współpracy Pracowni Orange Grabowiec i Gminnej Biblioteki Publicznej, w ramach kampanii - Tydzień z internetem...

Zobacz więcej

Galerie zdjęć

Zobacz inne


Polecane strony


Grabowiec w Interniecie

Praca

 


Dane kontaktowe


Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu
 

Grabowiec, ul. Rynek 6

22-425 Grabowiec

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. (084) 65-12-451

Email: bibliotekagrabowiec@wp.pl

www.biblioteka.grabowiec.pl
 

Administrator serwisu: Mirosław Kuduk

Email: mkuduk@interia.pl


 

 

Godziny pracy Biblioteki

 Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 18:00
  Środa 09:00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 18:00
Piątek 09:00 - 18:00  
Sobota NIECZYNNE
Niedziela NIECZYNNEWykorzystujemy pliki cookies, do celów statystycznych.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce cookies

 

 

 

00038281

Mirosław Kuduk © 2009